PBE – למידה במרחב העירוני

העיר כבית ספר – למידה במרחב העירוני

"הנחת המוצא מבית היוצר של התיאוריה הגיאוגרפית החברתית-תרבותית היא שהמרחב הגיאוגרפי אינו ניטראלי
אלא שחקן מפתח בדיאלקטיקה שבין האדם והעולם וככזה הוא נטען במשמעויות, מעוצב ע"י ומשפיע על השוהים והפועלים בו. המרחב 'מחנך', כלומר, משתתף בעיצוב השקפת העולם של האדם, מפעיל כוח, מרבד חברתית, מקרין ערכים, ממשמע ומדכא ולחילופין עשוי לעודד יצירתיות וחופש.
לצד זה, נקודת המוצא של התיאוריה החינוכית ביקורתית חושפת את מנגנוני הכוח שהתפתחו במערכות חינוך מודרניות-מערביות הרודפות ורדופות הישגים, שבמסגרתן בית הספר הינו זירת ההוצאה לפועל של תהליכי הלימוד המדידים. בית הספר הקונבנציונלי-הקלאסי מובן במסגרת זו כאתר סגור-למחצה המבודד את התלמידים מקהילת היום-יום שלהם.
מרחבית, מעוצב בית הספר הטיפוסי כמסגרת המדגישה ערכים של יעילות, אחידות והירארכיה. במונחי הגיאוגרפיה התרבותית, יוגדר בית ספר טיפוסי מעיין זה כאי-מקום. זוהי גישה המכירה .Place-Based-Education – PBE – כנגד זאת, הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות גישת הבחשיבות עיגון התהליכים החינוכיים במקום, בסביבת המגורים היומיומית, בהצפת סוגיות הנובעות מההתנסות המרחבית-תרבותית הייחודית של קבוצות חברתיות לתוך תהליכי הלמידה ובעיצוב סביבה בית-ספרית רכה, פתוחה ומקיימת" .
ד"ר ארנון בן-ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכללת קיי.

עקרונות למידה מבוססת מקום PBE – למידה במרחב העירוני

מתוך האתר פרומיס >>

  • למידה מתרחשת בשטח עצמו: בחצר בית ספר ובמרחב הקהילתי והסביבתי?
  • הלמידה מתמקדת בסוגיות ומערכות מקומיות?
  • הלמידה אישית ורלוונטית ללומד?
  • חוויות הלמידה במרחב תורמות לעושר הקהילתי והסביבתי ולשמירת קיימות עירונית?
  • הלמידה נעשית מתוך שותפות עמוקה עם ארגונים ציבוריים ועסקיים מקומיים, מוסדות תרבות וקהילה? מגוונים
  • הלמידה היא אינטרדיסציפלינרית?
  • חוויות הלמידה מותאמות לכל קבוצה?
  • למידה מבוססת מקום מפתחת תחושת שייכות וקרבה של האדם למקום מגוריו?
  • הלמידה העירונית מקדמת רלוונטיות המובילה לאקטיביזם מקומי ועולמי?
  • משולבת בהשגת מטרות חינוך כלליות PBE למידה מבוססת מקום
סוגי מרחבי למידה:

הלומד נפגש במסגרת הלמידה במרחבי הלמידה העירוניים במרחבים משלושה סוגים, אשר בכל אחד מהם יש לו הזדמנות להפגיש בין עולמו הפנימי הייחודי לעולמות אחרים:
1. מפגש עם מרחב פיזי עירוני – מפגש זה הינו מפגש המייצר חוויה של פליאה. לדוגמא "להיות בחומה הסינית", העוצמה בחוויית ההימצאות במקום בו הדברים התרחשו.
2. מפגש עם אדם במקום פועלו – מפגש של זהות בזהות. אנו פוגשים אדם במקום העבודה או הפעולה שלו, לדוגמא מפגש עם איש מקצוע שביצע בחירה מקצועית, יש לו זהות מוגדרת הבאה לידי ביטוי במשרד שלו, במרחב העבודה שלו. כאן פוגש הלומד על זהותו הייחודית את האחר על זהותו הייחודית והמפגש מעורר אצלו שאלות הן בדבר זהותו והן בדבר תוכן או ידע. לדוגמא: ראיון עם דמות ציבורית במשרד שלה.
3. מפגש עם מוסד בעיר – מפגש של עולם בעולם. במפגש זה הלומד מזדמן למפגש עם מוסד הכולל ידע ייחודי למקום, אנשים העובדים בו והתרבות שלו. כאן פוגש הלומד עולם בעל קודים של התנהגות ותרבות ברורה אליו הוא מביא את עולמו, הלומד משנה את התנהגותו בהתאם למקום החדש ומתוך כך חווה חוויה חדשה המאתגרת את עולמו. לדוגמא: ביקור "ביד ושם".

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן