פתוח חשיבה רפלקטיבית והצגת הלמידה – POL

הערכה נובעת מתוך תפיסה עמוקה של דיאלוג ומשוב מקדם. משוב כזה מתרחש באופן שוטף, על פי רוב באופן בלתי פורמאלי, ומלווה בעצירות מתוכננות לצורך הערכה פורמאלית של היבטים שונים של הלמידה וההתפתחות. ההתכוונות העמוקה למתן משוב מקדם היא בתרבות הבית ספרית, ומחייבת תכנון מבני (סדירויות) שיאפשרו את ביצועה בצורה מיטבית.
שיאו של תהליך הערכה הוא "הצגת הלמידה". זהו שלב סופי מתוך רצף של עצירות לצורך הערכה של הלמידה. הצגת הלמידה מבוססת על רפקלסיה של התלמיד אודות ההתפתחות שלו לאורך השנה/ הסמסטר.
התלמיד מתנסה בביצוע רפלקסיה נקודתית לאורך הלמידה כולה, אולם בהצגת הלמידה עליו להתבונן על התהליכים שעבר במהלך כל הסמסטר. הצגת הלמידה מתמקדת ובהתבונונת של התלמיד אודות הצמיחה האישית שלו כלומד וכאדם לאורך התקופה במהלך הצגת הלמידה יש  לתלמיד הזדמנות לפתח את יכולת החשיבה הרפלקטבית שלו (הרגלי התודעה שלו) לקראת היותו אדם מתבונן, ביקורתי ופרואקטיבי כלפי עצמו.
מטרות של הצגת למידה
 • פתוח הרגלי תודעה – הרגלי של חשיבה
 • מיקוד אישי של התפתחות בתחומים שונים לצד  מיקוד קשיים  או אתגרים מרכזיים
 • יצירת מקום להקשבה מעמיקה מבוגר – תלמיד
 • מתן משוב מקדם ומשמעותי – מבט לאחור ומבט קדימה
מאפיינים של "הצגת הלמידה"
 • התלמיד עורך הכנות לקראת  הצגת הלמידה.
 • הצגת הלמידה מתרחשת תהליך שקורה פעמיים בשנה בסוף כל סמסטר.
 • הלומד מציג את תהליך הלמידה בפרזנטציה מול קהל לבחירתו  (מורים, תלמידים, הורים).
 • לקהל תפקיד מרכזי בתהליך
 • הערכה- עבר/ לא עבר
שימוש בהרגלי חשיבה לתמיכה בתהליך הרפלקטיבי ובהצגת הלמידה

כפי שצויין, הצגת הלמידה היא הזדמנות עבור התלמיד להתנסות בחשיבה רפלקטיבית מעמיקה. אנחנו מעוניינים לאמץ את המודל של חמש שאלות חשיבה Five Habits of Mind כך שיהוו "פיגומים" עקביים לביצוע חשיבה רפלקטיבית.
לצורך פתוח היכולת (ההרגל) לבצע רפלקסיה אישית, אימצנו את המודל של  "שאלות סוקרטיות" שכולל סדרה של שאלות שתומכות בחשיבה הרפלקטיבית. הרעיון הוא שהשאלות הללו יהיוחלק מהשיח הבית ספרי השוטף, לתלמיד יהיו הזדמנויות שונות להשתמש בהן ולאמץ אותן כהרגלי החשיבה,.

חמישה הרגלי החשיבה הללו מהווים כפיגומים לביצוע רפלקסיה של התלמיד, והן חלק מתוך התפיסה של משוב מקדם.
חמישה הרגלי חשיבה (הצעה על פי המודל של דבורה מאייר)

הקביעה של חמישה הרגלים של חשיבה, יש בה החלטה פרקטית: היא נוחה, פשוטה, וממקדת שפה בית ספרית. ההרגלים הללו משמשים כעוגנים לחשיבה הרפלקטיבית על הלמידה ועל ההתנהגות של האדם. הם מהווים תבנית לכתיבה/שיח רפלקטיבי.

 • עדויות: על אילו ראיות מתבסס מה שאתה אומר או עושה לגבי ההרגל? מה היה? – עובדות
 • הסבר/ פרשנות: מה הן ההנחות שעליהן מתבססת ההבנה שלך? איך אתה מסביר את הדבר?
 • פרספקטיבה: האם יש דרכים שונות (נקודת מבט שונות) להתבונן על הנושא?
 • התחברות/ תובנה: כיצד מתחברת הבעיה לתחומי החיים או הדעת? האם מתקבלת תמונה שלמה? איך זה מתחבר לדברים אחרים שאת עושה? למה זה חשוב?
 • משמעות/ מסקנה: באיזה מידה יש לנושא חשיבות? מה ניתן לקחת מזה להמשך הדרך?
דוגמא לשימוש בשאלות אלו:

הטענה של התלמיד: אני רואה שהשתפרתי בעבודת הצוות שלי במהלך הפרויקט
עדויות: אילו עדויות יש לך לבסס את הטענה שלך? (על התלמיד להביא עדויות של ממש לכך שיש שיפור בנושא זה)
הסבר: איך אתה מסביר את השיפור הזה? איך זה קרה?
נקודות ראות: האם יכולים להיות הסברים אחרים נוספים לתהליך הזה שקרה לך בהקשר של עבודה צוות?
התחברות: איך התהליך הזה קשור לתהליכים אחרים שקורים לך בכיתה? בחיים? למה זה חשוב בעיניך?
מסקנה: מה אתה לוקח עם זה הלאה? איך אתה חושב לפתח את זה בהמשך הדרך? איזה משמעות יש לזה לחיים שלך?
סרטים המדגימים הצגת הלמידה מאתר HTH

סרטון: Presentations of Learning 2011
"הטמעה"
קוד =