מימד יחסים

תרבות רואת אדם ומצמיחה

הגדים
סוג המידע
תלמידים
יש מספר סביר של
תלמידים בכיתה
(עד 30)
מפגשים אישיים
תלמיד- מבוגר הינם חלק
ממערכת השעות
לתלמידים מסגרות
קבוצתיות המזמנות
ביטוי עצמי, התפתחות
והשתתפות
(מעגלים כיתתיים, קבוצות משימה וכיו"ב)
סדירויות
כ 80%- מתלמידים
מדווחים על ביקורי בית
כ 80%- מהתלמידים
מדווחים על מפגשים
אישיים עם מורה
כ 80%- מהתלמידים
מדווחים שהתאפשר להם
להביע את דעתם
עדויות
התלמידים מגיעים לבית
הספר גם אחר הצהריים
כ 80%- מהתלמידים
מדווחים שהתאפשר להם
להשפיע על המתרחש
בבית ספר
עדויות
התלמידים מרגישים
בטוחים בכיתתם בבית
סיפרם
התלמידים חשים שייכים
לכיתתם לבית סיפרם
התלמידים מרגישים
שמתאפשר להם לבטא
את עצמם ואת החוזקות
שלהם
עמדות
מורים
מספר תלמידים שמורה
נפגש עם תלמידים
בשבוע: עד 70
מפגשים אישיים
מורה-מנהל הינם חלק
ממערכת השעות
למורים מסגרות
קבוצתיות המזמנות
התפתחות אישית
ומקצועית, השתתפות ויצירה פדגוגית
סדירויות
מפגשים אישיים מורה-
חונך מקצועי (מדריך,
מנחה, רכז וכיו"ב) הינם
חלק ממערכת השעות
כ 80%- אחוז מורים
מדווחים על שיח אישי
עם מנהל
כ 80%- מהמורים
מדווחים שהתאפשר להם
להביע את דעתם
עדויות
כ 80%- אחוז מהמורים
מדווחים על שיח אישי
עם חונך מקצועי
כ 80%- מהמורים
מדווחים שהתאפשר להם
להשפיע על המתרחש
בבית ספר
עדויות
המורים מרגישים בטוחים
להביע דעתם בפני
המנהל צוות המורים
המורים חשים שייכים
לכיתתםלבית סיפרם
לצוות
המורים מרגישים
שמתאפשר להם לבטא
את עצמם ואת החוזקות
שלהם, לצמוח ולהתפתח
עמדות
ישנה תרבות של
רפלקסיה עצמית –
התפתחותית בקרב
התלמידים

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן